بوشهر –  خیابان فرودگاه – ساختمان بانک کارآفرین – طبقه پنجم – مرکز خدمات پرستاری نسیم سلامت
آدرس نسیم سلامت

شماره تماس ما

0554 595 0917 - 0041 752 0939

آدرس ایمیل

info@nasimsalamatnb.ir nasimsalamat.bu@gmail.com